Registruotis
Kredito gavėjas turi gauti oficialias pajamas (ne mažiau kaip 4 mėnesius) ir dirbti pagal darbo sutartį Lietuvoje.
Asmens kodas:
Jeigu Jūsų sąskaita kitame banke, prašom pasirinkite mūsų sąskaitą Swedbank
Bankas:
Elektroninio pašto adresas:
Mobiliojo telefono numeris:
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Firmai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio (~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


Atsižvelgdami į tai, kad:

(A) www.aujama-credit.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;

(B) www.aujama-credit.lt sistemą valdo IĮ „Aujama-credit“, įmonės kodas: 302653800, adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356, Kaunas, telefonas: +370 698 20630 (toliau – Firma);

(C) Firma, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;

(D) Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Firma neturės galimybės įvertinti kliento kreditingumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas] , sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Firmai tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:


1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Firma laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje arba registraciją tvirtina mobiliu elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai registracija patvirtinama mobiliu elektroniniu parašu, klientas sumoka 0,01 EUR banko sąskaitos patvirtinimo mokestį.

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Firmai pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Firmos buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Firmą ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.


2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris asmuo, kuris yra įregistruotas Firmos valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Firmos duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau – Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“ arba „Registruotis mobiliu parašu“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5). Tuo atveju, kai klientas registruojasi mobiliu parašu, sistema tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia sutikimą koduojantį algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5), kuris tvirtinimui pateikiamas ir mobiliajame telefone, kuriuo yra pasirašoma.

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik jam pervedus į Firmos sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį arba patvirtinus registraciją mobiliu elektroniniu parašu. Kai registracija tvirtinama mokant 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis bei sąskaitos tvirtinimo mokestis, kai registracija tvirtinama mobiliu elektroniniu parašu nėra laikomi su kreditu susijusiais mokesčiais, kadangi jie yra taikomi tik registracijos sistemoje metu ir jų sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Firma nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

2.1.4. Tuo atveju, kai registraciją tvirtina mobiliu parašu, klientas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Firmai pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Firma neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų Firmai dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

2.1.5. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba patvirtinus šį sutikimą tvarkyti asmens duomenis mobiliu elektroniniu parašu, Firma priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir Anketoje nurodytu telefono numeriu išsiunčia Kliento ID, o į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį.

2.1.6. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Firma, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba registracijos ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis patvirtinamas mobiliu elektroniniu parašu yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomas patvirtintu ir prilyginamas sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Firma neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Firmai klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento kreditingumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Firma teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, arba elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Firmą ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (ID ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas privalo sumokėti 0,01 € (vieną euro centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektoniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo pakartotinai sumokėti 2.1.3. punkte nustatytą registracijos mokestį iš tos naujos banko sąskaitos.

2.7. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis Sistema tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Firma sudarytas sutartis ir Firmos buveinės vietos adresu ar elektroniniu paštu pateikdamas atitinkamą rašytinį ir pasirašytą prašymą. Gavusi šį prašymą Firma per 14 (keturiolika) dienų panaikina kliento prisijungimo duomenis ir informuoja apie tai klientą raštu prašyme nurodytu adresu.


3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro www.aujama-credit.lt patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama www.aujama-credit.lt. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Firmos taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Firma įvertina kliento kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Firma apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Firmos nustatytų ir www.aujama-credit.lt bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Firma nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Firmos vienašaliu sprendimu.

3.8. Firma turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Firma sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Firma apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.


4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Firma, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Firmos darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Firma įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Firma patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre (asmens duomenų valdytojo numeris P4768).

4.3. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Firmą dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Firmai pratęsiant su klientu sudarytas sutartis, vykdant iš Kliento skolų išieškojimą ar Firmai įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.3.1. Firma gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.5. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo ir išieškojimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Firma nurodytais tikslais;

4.3.2. šiais tikslais Firma perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.4. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, VĮ Centrinės hipotekos įstaigos registras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė) ir NASIS, kurių duomenų bazių valdytojas - Lietuvos bankas (LB), kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.5 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.5. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; duomenis apie nepilnamečius vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas; duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą; duomenys apie kredito gavėjus ir jiems suteiktus kreditus bei jų grąžinimą; nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

4.6. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Firmos duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

4.7. Firma turi teisę kliento asmens duomenis, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo bei kredito gavėjo patikimumo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”,UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.8. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.8.1. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Firma teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

4.8.2. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Firmos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Firma turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas ir tvarkytojas - Lietuvos bankas (LB), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.9. Klientas sutinka, kad Firma įrašytų kliento ir Firmos, o taip pat Firmos ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.10. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

4.11. Aujama-Credit jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.


5. Konfidencialumas

5.1. Firma patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Firma įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki kliento išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šiame sutikime nurodyta tvarka.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.2.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.2.2. Firmos veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.2.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.3. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Firmos, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos klientas bus pilnai atsiskaitęs su Firma pagal vartojimo kredito sutartis.

6.4. Apie vienašališkai daromus pakeitimus klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.6. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje www.aujama-credit.lt skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.7. Firmai pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Firmai rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.8. Firma yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Firmos veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis
Kad galėtumėt pervesti mums 1 ct. iš Jūsų banko sąskaitos, prašom spausti "Tęsti registraciją"
Tęsti registraciją
Registracija su Smart ID
Elektroninio pašto adresas:
Mobiliojo telefono numeris:
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Firmai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio (~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


Atsižvelgdami į tai, kad:

(A) www.aujama-credit.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;

(B) www.aujama-credit.lt sistemą valdo IĮ „Aujama-credit“, įmonės kodas: 302653800, adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356, Kaunas, telefonas: +370 698 20630 (toliau – Firma);

(C) Firma, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;

(D) Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Firma neturės galimybės įvertinti kliento kreditingumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas] , sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Firmai tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:


1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Firma laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje arba registraciją tvirtina mobiliu elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai registracija patvirtinama mobiliu elektroniniu parašu, klientas sumoka 0,01 EUR banko sąskaitos patvirtinimo mokestį.

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Firmai pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Firmos buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Firmą ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.


2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris asmuo, kuris yra įregistruotas Firmos valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Firmos duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau – Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“ arba „Registruotis mobiliu parašu“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5). Tuo atveju, kai klientas registruojasi mobiliu parašu, sistema tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia sutikimą koduojantį algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5), kuris tvirtinimui pateikiamas ir mobiliajame telefone, kuriuo yra pasirašoma.

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik jam pervedus į Firmos sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį arba patvirtinus registraciją mobiliu elektroniniu parašu. Kai registracija tvirtinama mokant 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis bei sąskaitos tvirtinimo mokestis, kai registracija tvirtinama mobiliu elektroniniu parašu nėra laikomi su kreditu susijusiais mokesčiais, kadangi jie yra taikomi tik registracijos sistemoje metu ir jų sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Firma nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

2.1.4. Tuo atveju, kai registraciją tvirtina mobiliu parašu, klientas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Firmai pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Firma neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų Firmai dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

2.1.5. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba patvirtinus šį sutikimą tvarkyti asmens duomenis mobiliu elektroniniu parašu, Firma priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir Anketoje nurodytu telefono numeriu išsiunčia Kliento ID, o į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį.

2.1.6. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Firma, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba registracijos ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis patvirtinamas mobiliu elektroniniu parašu yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomas patvirtintu ir prilyginamas sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Firma neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Firmai klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento kreditingumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Firma teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, arba elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Firmą ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (ID ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas privalo sumokėti 0,01 € (vieną euro centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektoniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo pakartotinai sumokėti 2.1.3. punkte nustatytą registracijos mokestį iš tos naujos banko sąskaitos.

2.7. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis Sistema tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Firma sudarytas sutartis ir Firmos buveinės vietos adresu ar elektroniniu paštu pateikdamas atitinkamą rašytinį ir pasirašytą prašymą. Gavusi šį prašymą Firma per 14 (keturiolika) dienų panaikina kliento prisijungimo duomenis ir informuoja apie tai klientą raštu prašyme nurodytu adresu.


3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro www.aujama-credit.lt patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama www.aujama-credit.lt. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Firmos taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Firma įvertina kliento kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Firma apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Firmos nustatytų ir www.aujama-credit.lt bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Firma nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Firmos vienašaliu sprendimu.

3.8. Firma turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Firma sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Firma apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.


4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Firma, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Firmos darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Firma įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Firma patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre (asmens duomenų valdytojo numeris P4768).

4.3. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Firmą dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Firmai pratęsiant su klientu sudarytas sutartis, vykdant iš Kliento skolų išieškojimą ar Firmai įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.3.1. Firma gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.5. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo ir išieškojimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Firma nurodytais tikslais;

4.3.2. šiais tikslais Firma perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.4. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, VĮ Centrinės hipotekos įstaigos registras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė) ir NASIS, kurių duomenų bazių valdytojas - Lietuvos bankas (LB), kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.5 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.5. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; duomenis apie nepilnamečius vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas; duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą; duomenys apie kredito gavėjus ir jiems suteiktus kreditus bei jų grąžinimą; nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

4.6. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Firmos duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

4.7. Firma turi teisę kliento asmens duomenis, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo bei kredito gavėjo patikimumo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”,UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.8. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.8.1. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Firma teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

4.8.2. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Firmos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Firma turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas ir tvarkytojas - Lietuvos bankas (LB), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.9. Klientas sutinka, kad Firma įrašytų kliento ir Firmos, o taip pat Firmos ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.10. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

4.11. Aujama-Credit jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.


5. Konfidencialumas

5.1. Firma patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Firma įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki kliento išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šiame sutikime nurodyta tvarka.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.2.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.2.2. Firmos veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.2.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.3. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Firmos, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos klientas bus pilnai atsiskaitęs su Firma pagal vartojimo kredito sutartis.

6.4. Apie vienašališkai daromus pakeitimus klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.6. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje www.aujama-credit.lt skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.7. Firmai pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Firmai rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.8. Firma yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Firmos veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Kad galėtumėt pervesti mums 1 ct. iš Jūsų banko sąskaitos, prašom spausti "Registruotis"
Registracija su mobiliu parašu
Elektroninio pašto adresas:
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Firmai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio (~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


Atsižvelgdami į tai, kad:

(A) www.aujama-credit.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;

(B) www.aujama-credit.lt sistemą valdo IĮ „Aujama-credit“, įmonės kodas: 302653800, adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356, Kaunas, telefonas: +370 698 20630 (toliau – Firma);

(C) Firma, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;

(D) Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Firma neturės galimybės įvertinti kliento kreditingumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas] , sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Firmai tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:


1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Firma laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje arba registraciją tvirtina mobiliu elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai registracija patvirtinama mobiliu elektroniniu parašu, klientas sumoka 0,01 EUR banko sąskaitos patvirtinimo mokestį.

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Firmai pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Firmos buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Firmą ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.


2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris asmuo, kuris yra įregistruotas Firmos valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Firmos duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau – Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“ arba „Registruotis mobiliu parašu“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5). Tuo atveju, kai klientas registruojasi mobiliu parašu, sistema tinklalapyje www.aujama-credit.lt pateikia sutikimą koduojantį algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5), kuris tvirtinimui pateikiamas ir mobiliajame telefone, kuriuo yra pasirašoma.

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik jam pervedus į Firmos sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį arba patvirtinus registraciją mobiliu elektroniniu parašu. Kai registracija tvirtinama mokant 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis bei sąskaitos tvirtinimo mokestis, kai registracija tvirtinama mobiliu elektroniniu parašu nėra laikomi su kreditu susijusiais mokesčiais, kadangi jie yra taikomi tik registracijos sistemoje metu ir jų sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Firma nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

2.1.4. Tuo atveju, kai registraciją tvirtina mobiliu parašu, klientas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Firmai pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Firma neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų Firmai dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

2.1.5. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba patvirtinus šį sutikimą tvarkyti asmens duomenis mobiliu elektroniniu parašu, Firma priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir Anketoje nurodytu telefono numeriu išsiunčia Kliento ID, o į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį.

2.1.6. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Firma, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba registracijos ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis patvirtinamas mobiliu elektroniniu parašu yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomas patvirtintu ir prilyginamas sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Firma neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Firmai klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento kreditingumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Firma teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, arba elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Firmą ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (ID ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas privalo sumokėti 0,01 € (vieną euro centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektoniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo pakartotinai sumokėti 2.1.3. punkte nustatytą registracijos mokestį iš tos naujos banko sąskaitos.

2.7. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis Sistema tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Firma sudarytas sutartis ir Firmos buveinės vietos adresu ar elektroniniu paštu pateikdamas atitinkamą rašytinį ir pasirašytą prašymą. Gavusi šį prašymą Firma per 14 (keturiolika) dienų panaikina kliento prisijungimo duomenis ir informuoja apie tai klientą raštu prašyme nurodytu adresu.


3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro www.aujama-credit.lt patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama www.aujama-credit.lt. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Firmos taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Firma įvertina kliento kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Firma apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Firmos nustatytų ir www.aujama-credit.lt bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Firma nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Firmos vienašaliu sprendimu.

3.8. Firma turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Firma sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Firma apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.


4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Firma, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Firmos darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Firma įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Firma patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre (asmens duomenų valdytojo numeris P4768).

4.3. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Firmą dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Firmai pratęsiant su klientu sudarytas sutartis, vykdant iš Kliento skolų išieškojimą ar Firmai įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.3.1. Firma gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.5. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo ir išieškojimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Firma nurodytais tikslais;

4.3.2. šiais tikslais Firma perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.4. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonė Registrų centras, VĮ Centrinės hipotekos įstaigos registras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė) ir NASIS, kurių duomenų bazių valdytojas - Lietuvos bankas (LB), kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.5 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.5. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; duomenis apie nepilnamečius vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data; banko sąskaitos numeris; kredito suma; informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą; kompiuterio IP adresas; informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data; atvaizdas ir parašas; duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą; duomenys apie kredito gavėjus ir jiems suteiktus kreditus bei jų grąžinimą; nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

4.6. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Firmos duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“.

4.7. Firma turi teisę kliento asmens duomenis, asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo bei kredito gavėjo patikimumo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU ”,UAB „Creditinfo Lietuva“, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazei), kurios duomenų bazės valdytojas - Lietuvos bankas (LB), Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.8. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.8.1. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Firma teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

4.8.2. pateikdamas Firmai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Firmos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Firma turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybės įmonės Registrų centras, PRDB (Paskolų rizikos duomenų bazė), kurios duomenų bazės valdytojas ir tvarkytojas - Lietuvos bankas (LB), NASIS (Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.9. Klientas sutinka, kad Firma įrašytų kliento ir Firmos, o taip pat Firmos ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.10. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

4.11. Aujama-Credit jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.


5. Konfidencialumas

5.1. Firma patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Firma įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki kliento išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šiame sutikime nurodyta tvarka.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.2.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.2.2. Firmos veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.2.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.3. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Firmos, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos klientas bus pilnai atsiskaitęs su Firma pagal vartojimo kredito sutartis.

6.4. Apie vienašališkai daromus pakeitimus klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.6. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje www.aujama-credit.lt skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.7. Firmai pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Firmai rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.8. Firma yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Firmos veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Kad galėtumėt pervesti mums 1 ct. iš Jūsų banko sąskaitos, prašom spausti "Registruotis"